VII EDYCJA OSTROWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Podstawą prawną regulującą zasady tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego jest UCHWAŁA NR XI/139/2019 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Ostrowie Wielkopolskim 

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY VII EDYCJI OSTROWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy mają do rozdysponowania 1 000 000 zł.

Propozycję zadania może zgłosić każdy mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego bez względu na wiek. Do wniosku należy dołączyć podpisy co najmniej 10 mieszkańców miasta Ostrowa Wielkopolskiego popierających realizację zadania.

Projekty zgłaszane w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego muszą:

1) należeć do katalogu zadań własnych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz mieć charakter ogólnodostępny,

2) zostać zrealizowane w ciągu jednego roku budżetowego na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych,

3) być realizowane na terenach znajdujących się we władaniu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski lub komunalnych osób prawnych,

4) zawierać się w jednej z poniższych kategorii:

a) ogólnomiejskie duże - zadanie inwestycyjne lub społeczne, realizowane na obszarze rewitalizacji albo poza obszarem rewitalizacji oraz poza terenem miejskich jednostek oświatowych. Wartość jednego zadania ogólnomiejskiego nie może przekraczać 50% środków zarezerwowanych na realizację zadania w tej kategorii tj. 300 000 zł brutto,

b) ogólnomiejskie małe - zadanie inwestycyjne lub społeczne, realizowane na obszarze rewitalizacji albo poza obszarem rewitalizacji oraz poza terenem miejskich jednostek oświatowych. Wartość jednego zadania ogólnomiejskiego nie może przekraczać 20% środków zarezerwowanych na realizację zadania w tej kategorii tj. 40 000 zł,

c) edukacyjnej - zadanie inwestycyjne realizowane na terenie miejskich jednostek oświatowych lub zadanie społeczne realizowane na terenie miejskich jednostek oświatowych lub poza nim. Wartość jednego zadania edukacyjnego nie może przekraczać 20% środków zarezerwowanych na realizację zadania w tej kategorii tj. 20 000 zł,

d) rewitalizacyjnej - zadanie o charakterze społecznym realizowane na obszarze rewitalizacji (obszar rewitalizacji to obszar wyznaczony uchwałą nr XXXIV/399/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2017 z późn. zmianami). Wartość jednego zadania rewitalizacyjnego nie może przekraczać 20% środków zarezerwowanych na realizację zadania w tej kategorii tj. 20 000 zł.

Szczegółowe zasady Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego określa UCHWAŁA NR XI/139/2019 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Ostrowie Wielkopolskim