IX EDYCJA OSTROWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Podstawą prawną regulującą zasady tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego jest UCHWAŁA NR XLVI/510/2022 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Ostrowie Wielkopolskim

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY IX EDYCJI OSTROWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy mają do rozdysponowania 1 000 000 zł.

Propozycję zadania może zgłosić każdy mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego bez względu na wiek. Do wniosku należy dołączyć podpisy co najmniej 10 mieszkańców miasta Ostrowa Wielkopolskiego popierających realizację zadania.

Projekty zgłaszane w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego muszą:

1) należeć do katalogu zadań własnych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz mieć charakter ogólnodostępny,

2) zostać zrealizowane w ciągu jednego roku budżetowego na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych,

3) być realizowane na terenach znajdujących się we władaniu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski lub komunalnych osób prawnych,

4) zawierać się w jednej z poniższych kategorii:

a) zadanie ogólnomiejskie duże - zadanie inwestycyjne lub nieinwestycyjne, realizowane na obszarze rewitalizacji albo poza obszarem rewitalizacji oraz poza terenem miejskich jednostek oświatowych. Wartość jednego zadania ogólnomiejskiego nie może przekraczać 300 000 zł brutto,

b) zadanie ogólnomiejskie małe - zadanie inwestycyjne lub nieinwestycyjne, realizowane na obszarze rewitalizacji albo poza obszarem rewitalizacji oraz poza terenem miejskich jednostek oświatowych. Wartość jednego zadania ogólnomiejskiego nie może przekraczać 40 000 zł brutto,

c) zadanie edukacyjne - zadanie inwestycyjne realizowane na terenie miejskich jednostek oświatowych lub zadanie nieinwestycyjne realizowane na terenie miejskich jednostek oświatowych lub poza nim. Wartość jednego zadania edukacyjnego nie może przekraczać 20 000 zł brutto,

d) zadanie rewitalizacyjne - zadanie nieinwestycyjne realizowane na obszarze rewitalizacji (obszar rewitalizacji to obszar wyznaczony Uchwałą Nr XXIII/256/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Ostrowie Wielkopolskim zmienioną Uchwałą Nr XXXV/410/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/256/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Ostrowie Wielkopolskim). Wartość jednego zadania rewitalizacyjnego nie może przekraczać 20 000 zł brutto.

Szczegółowe zasady Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego określa UCHWAŁA NR XLVI/510/2022 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Ostrowie Wielkopolskim