KONSULTACJE SPOŁECZNE W Ostrów Wielkopolski

Studium jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. Sporządzane jest dla całego jej obszaru, określa w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania.

Naszym celem jest przekazanie społeczności lokalnej pełnej i rzetelnej informacji na temat polityki przestrzennej gminy, podniesienie wiedzy mieszkańców na temat możliwości udziału w jej tworzeniu, jak również pozyskanie opinii różnych grup interesariuszy na temat projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Chcemy, by mieszkańcy aktywnie włączyli się w proces tworzenia nowego studium co umożliwi osiągnięcie wyższej efektywności i trafności procesów decyzyjnych.